Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

KOS

 

 

   
 
 
 
 
 


KOS – komunitní skupina Prahy 7 pro řešení případů domácího násilí s ohledem na zájem dítěte
Co je to KOS a kdo je jeho součástí?
KOS je skupina zástupců všech důležitých profesí v místní komunitě, které se podílejí na odhalování a řešení případů domácího násilí (dále jen DN). Jimi jsou především lékaři, učitelé, pracovníci OSPOD a další zaměstnanci MČ, policisté, soudci, státní zástupci, pracovníci nestátních neziskových organizací a organizací poskytujících pomoc cizincům, zástupci Probační a mediační služby a další. Hlavní zřetel je kladený na zájem dětí. Skupina vznikla na jaře roku 2016 na Praze 7 za podpory místní radnice.

Posláním skupiny je vytvořit síť spolupracujících odborníků tak, aby fungovala bezproblémová komunikace a spolupráce a pomoc se tím dostala rychle a v účinné formě k dítěti a jeho rodině. Péče pro klienty se stane srozumitelnější, přehlednější a v neposlední řadě nebude docházet k jejich dalšímu poškozování třeba opakovanými necitlivými dotazy a výslechy či rozporuplnými pokyny a informacemi.

Inspirovali jsme se ve Velké Británii, kde podobný model, nazvaný MARAC, už od roku 2003 funguje. Prokázalo se (mj. i několika výzkumy), že dobrá spolupráce zlepšuje kvalitu poskytovaných služeb obětem DN, ale i úroveň prevence a tím se snižuje výskyt DN v dané oblasti.

Co se již povedlo?
Úspěšně oslovit všechny klíčové aktéry zapojené do pomoci rodině ohrožené domácím násilím a na dvou přínosných setkáních začít pracovat na odstraňování meziresortních bariér, které komplikují citlivou pomoc dětem. Jedním z výstupů je i tato internetová stránka s odkazy na pomáhající organizace v oblasti domácího násilí. Její součástí je také intranet usnadňující vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými aktéry.

Co plánujeme?
Navázat na práci v minulém roce a na třech společných setkáních se věnovat předem vytipovaným palčivým tématům (např. kdy v rodině intervenovat, ohlašovací povinnost v případech DN atp.). Vzájemně si vyměnit informace a kontakty.  Dobře se poznat a především vyladit metodické postupy, tak aby skutečná pomoc rodině přišla včas a citlivě, s minimálním rizikem sekundární viktimizace dětských i dospělých členů rodiny.

Pokud se Vám náš projekt líbí a chtěli byste se dozvědět více, případně se jakkoliv zapojit, kontaktovat můžete koordinátorku projektu Anetu Bdínkovou na mailové adrese: anetab@centrumlocika.cz.

Akce KOS komunitní skupiny Prahy 7 pro řešení případů domácího násilí je realizována za finanční podpory městské části Prahy 7