Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Postupy na ochranu dětí v Centru Locika

POSTUPY NA OCHRANU DĚTÍ V CENTRU LOCIKA

ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Centrum LOCIKA poskytuje své služby dětem a rodinám v souladu s Úmluvou o právech dítěte a dalšími právními normami, které definují nejlepší zájem dítěte a jeho ochranu (zejména: Listina základní práv a svobody č. 2/1993 Sb., Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění, zákonem o sociálně-právní ochraně dětí č 359/1999 Sb., v aktuálním znění, trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., v aktuálním znění).
Centrum LOCIKA vychází z těchto hodnot:
• nulová tolerance k násilí
• profesionalita
• otevřenost
• respekt
• ochrana zájmů dítěte
Každé dítě má život, zdraví a ochranu své důstojnosti, má právo na ochranu rodinného života, právo plně rozvinout svůj potenciál, získat kvalitní vzdělání, účastnit se života ve společnosti a nebýt obětí diskriminace. Za ochranu dětí před všemi druhy týrání, zneužívání, zanedbávání, vykořisťování, násilí a diskriminace je zodpovědný každý z nás. Proto Centrum LOCIKA upravuje tímto vnitřním předpisem mechanismy, které mají zajistit ochranu dětí, se kterými Centrum LOCIKA pracuje, a v případě zjištění ohrožení dítěte, na ně odpovídajícím způsobem reagovat.
Centrum LOCIKA pracuje s dětmi, které jsou ohrožené ve smyslu ustanovení § 6 písm. g) zákona č. 359/1999 sb., o sociálně-právní ochraně dětí, tedy děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami. Proto ve své práci dbá na zajištění bezpečí dítěte, úzkou spolupráci s dalšími zainteresovanými odborníky a především orgány sociálně-právní ochrany dětí.
V našem jednání s dětmi, s jejich rodiči i dalšími osobami vyjadřujeme nulovou toleranci k násilí, vysvětlujeme, proč je násilí nepřípustné a jaký má dopad na dítě a jeho vývoj. Podrobněji jsou naše postupy popsány v metodických materiálech pro pracovníky přímé péče a reflektjí principy zakotvené v Etickém kodexu. Mimo jiné:
• Pracovníci předcházejí jakékoliv diskriminaci a stigmatizaci klienta, respektují jedinečnost každého bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, věk, původ, národnost, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženství, politickou orientaci nebo životní příběh.
• pracovníci chrání nejlepší zájem dítěte.
• při práci s rodinou postupuje vždy komplexně a s respektem ke všem stranám s důrazem na zájem dítěte
• respektuje soukromí, důstojnost a práva klientů/tek a dbá na ochranu jejich osobních údajů,
• eviduje osobní data a další informace o klientech/tkách s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být poskytovány. Informace o klientech/tkách poskytuje pouze se souhlasem klienta/tky, s výjimkou situací stanovených zákonem,
• poskytuje kvalitní služby na odborné úrovni, v případě, že službu nemůže zajistit sám/a, zprostředkovává služby dalších odborníků/ic nebo organizací,
• navrhuje řešení vycházející ze zjištěných potřeb a názoru dítěte,,
• respektuje rozhodnutí klienta/tky o řešení nepříznivé sociální situace,,
• ke klientům/tkám zaujímá nehodnotící postoj a poskytuje jim adekvátní podporu
• respektuje právo na seberealizaci klientů/tek pokud tím nejsou ohrožena práva jiných osob,
• reflektuje etická dilemata a střety zájmů a řeší je podle Vnitřních pravidel a Metodických postupů.

PREVENCE
Předcházení situací ohrožení dítěte ve službách Centra LOCIKA stojí zejména na:
• dodržování zásad zakotvených v etickém kodexu
• dodržování pracovních postupů s metodik
• úvodním a průběžném vzdělávání pracovníků o tématu CAN, dopadu na dítě, specifických rizikových situacích v rodinách, kde dochází k násilí, specifikách dětí, které byly vystaveny traumatu apod.
• předcházením situací, které mohou vést k ohrožení dítěte ať již v průběhu poskytování služeb Centra LOCIKA, tak v každodenních situacích v rodinách, se kterými pracujeme
• identifikaci konkrétních rizik pro každé dítě a odpovídající reakcí na ně
• zvyšování informovanosti dětí (poučení o nepřípustnosti násilí, kontakty na další místa, kam se může obrátit)
• zvyšování informovanosti rodičů a posilování jejich rodičovských kompetencí, zejména ve vztahu k zajištění bezpečí dítěte
• pravidelná revize vnitřních procesů a metod v poskytování služby vycházející mimo jiné ze zpětné vazby od dětí a rodin, poznatků pracovníků, výstupů ze supervizí a nových vědeckých poznatků

REAKCE NA OZNÁMENÍ
Základní principy:
V případě podezření jednejte
• Pokud máte jakékoliv podezření týkající se možného nebo skutečného týrání, zneužití dítěte, zanedbání či jiného útoku na život, zdraví, bezpečnost a lidskou důstojnost dítěte, je vaší odpovědností oznámit toto podezření. Prošetřeno musí být každé podezření na toto chování, tedy i pokud máte pochybnosti, promluvte!
• Jednejte bezodkladně – pokud nebudete jednat, můžete tím dítě vystavit dalšímu nebezpečí
Přístup zaměřený na dítě
• nejdůležitějším kritériem je vždy zachování bezpečí dětí
• Rozhodnutí učiněná v rámci procesu oznámení a následné odezvy musí být založena na nejlepším zájmu dítěte
• vždy jsou vyslechnuty názory a přání dítěte a je jim věnována náležitá pozornost
Včasná a vhodná opatření
• Zajistěte včasnou, efektivní a adekvátní reakci ve vztahu k incidentům a podezření na týrání či zneužívání dětí
• Proces oznamování je založen na podrobné znalosti právních norem a systému sociálně právní ochrany dětí
Důvěrnost
• jsou sdíleny pouze nutné informace
• jsou chráněně práva dítěte, ale také práva podazřelého (není-li to v rozporu s právy dítěte), aby se předešlo stigmatizaci v případě, že se podezření nepotrvdí.

Způsob přijetí oznámení:
V prostorách Centra LOCIKA je viditelně umístěna schránka, kam je možno vkládat i anonymní oznámení. Každé oznámení, i anonymní, je přezkoumáno.
Každý pracovník přímé péče přijímá podněty od dětí, jejich rodičů či dalších osob, které mohou mít relevantní informace k ohrožení dítěte.
V případě, že kterýkoliv pracovník dostal informaci zakládající podezření, že dítě může být ohroženo, informuje neprodleně odborného ředitele. Situace je projednána na intervizi, nehrozí-li nebezpečí z prodlení.
Reakce na oznámení:
Po přijetí oznámení je odpovědností všech zúčastněných zajištění bezpečí dítěte a předejití opakování nevhodného jednání vůči dítěti. Dítěti je poskytnuta dostatečná pomoc a podpora odpovídající situaci.
Osobě označené za pachatele, je poskytnuto poradenství. Je chráněna důvěrnost informací jak vůči dítěti tak osobě označené za pachatele.
V případě, že jednání splǔje znaky trestného činu, je podáno neprodleně trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství) a zároveň je informován místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany. Trestní oznámení podává ředitelka Centra LOCIKA neprodleně. Pokud tak neučiní, podává oznámení ten, kdo se o podezření na spáchání trestného činu dozvěděl.(1)
Skutkový stav a důvodnost podezření na spáchání trestného činu na dítěti vyšetřují orgány činné v trestním řízení, kterým je poskytnuta maximální součinnost pro zjištění skutečného stavu věci. I v době probíhajícího šetření je dítěti a rodině nadále poskytována služba Centra LOCIKA, nemaří-li to probíhající vyšetřování.
V případě, že oznámené jednání nesplňuje znaky trestného činu, je projedáno na intervizi, kterou iniciuje ten, kdo se o daném jednání dozvěděl. Na základě výstupů z intervize je zváženo informování příslušného orgánu sociálně-právní ochrany a přehodnocen způsob poskytování služby.
V případě, že je prokázáno, že se nevhodného nebo ohrožujícího jednání vůči dítěti dopustil pracovník/pracovnice Centra LOCIKA, je to považováno za závažné porušení pracovní kázně se všemi pracovně právními důsledky.

(1):  Oznamovací povinnost dle trestního zákona je osobní, nelze se jí zprostit odkazem na pracovněprávní postavení osoby, která se o trestném činu dozvěděla.