Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Projekty

V roce 2020 realizujeme následující projekty:

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ  (2019-2021) - Společný projekt Centra LOCIKA, Nadace Terezy Maxové dětem a CTP Invest

Program Dětství bez násilí je určen dětem ohroženým násilím v rodině. Ve službách Dětství bez násilí pracujeme s dětmi a všemi členy rodiny, kteří se do spolupráce mohou zapojit. Program vychází ze zkušeností Centra LOCIKA, které od roku 2015 pomohlo již skoro k tisíci dětem, v jejichž rodinách dochází nebo docházelo k násilí. Centrum LOCIKA poskytuje své služby v Praze, děti, které by podobné služby potřebovaly, však žijí v celé republice. Chceme, aby i pro ně byly podobné specializované služby dostupné a proto jsme v rámci projektu Dětství bez násilí financovaného Nadací Terezy Maxové dětem a firmou CTP Invest připravili proces rozšiřování služeb do dalších lokalit. Nechceme zakládat pobočky, ale nabízíme možnost místním poskytovatelům služeb pro rodiny možnost převzít naše zkušenosti a pracovní postupy a stát se tak dalším místem, kde děti, které v rodině zažívají násilí, mohou dostat pomoc. Pro potřeby rozšiřování do dalších lokalit byla upravena unikátní interní metodika Centra LOCIKA a byly připraveny další materiály pro podporu organizací působících v jiných lokalitách, které by dětem ohroženým násilím v rodině chtěly pomáhat. Byl také akreditován 40 hodinový přípravný kurz pro pracovníky, kteří budou v programech Dětství bez násilí pracovat a vytvořen systém podpory a doprovázení těchto poskytovatelů. V roce 2019 jsme navázali spolupráci s prvními zájemci o převzetí metodiky - Centrem sociálních služeb Ostrava a Spirálou Ústí nad Labem. V letech 2020-2021 realizujeme pilotní odzkoušení procesu zaškolení a podpory těchto organizací, který bychom v budoucnu rádi replikovali s dalšími zájemci o poskytování obdobných služeb. Zapojené organizace, které prošly procesem proškolení a prokazatelně pracují v souladu s metodikou Dětství bez násilí, řídí se Standardy kvality služeb Dětství bez násilí, mohou používat značku a logo DBN, které je registrovanou ochrannou známkou.

Tisková zpráva k programu ke stažení ZDE

Projekt realizován ve spolupráci:

V roce 2019 realizujeme následující projekty:

VČAS A SPOLU III.

V rámci projektu VČAS a SPOLU III zvyšujeme v roce 2019 dostupnost a kvalitu odborných služeb Centra LOCIKA. Projekt rozvíjí a inovuje metody práce pro primární prevenci násilného chování u dospívajících a přispíva k zvýšení prevenci domácího násilí v zájmu dětí díky osvětovým aktivitám s celonárodním dosahem. V rámci projektu centrum rozšiřuje i terapeutické služby o program vztahové terapie pro rodiče s dětmi ve věku 3-5 let a zvyšuje citlivou a včasnou informovanost dětí zažívající domácí násilí v rodině. Jedním z cílů projektu je i posílení multioborové spolupráce a zvyšení informovanost odborníků o možnostech a způsobech efektivní pomoci pro děti ohroženým domácím násilím a oba jejich rodiče. O výsledcích projektu a vzešlých příkladech dobré praxe budeme informovat na výroční odborné konferenci Centra LOCIKA na podzim roku 2019.

Projekt je realizován ve spolupráci s:

                        
 
RODIČEM BEZ NÁSILÍ III

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ III je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně zdíleny se všemi klíčovými aktéry.

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj a nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. Projekt zvýší primární prevenci genderovo-podmíněného násilí u dospívajících dětí v ohrožení DN v rámci kterého bude standardizována diagnostická metoda SAVRI. Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování u 50 náctiletých a znížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. V rámci projektu budou realizovány i 3 multioborové setkání komunitní skupiny KOS pro efektivní spolupráci v případech domácího a genderově podmíněného násilí zaměřeného na děti. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.

   

 

UKONČENÉ PROJEKTY