Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Ukončené projekty

2018

 

VČAS A SPOLU II.

V roce 2018 poskytujeme komplexní služby 200 dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje tak, aby byly minimalizovány dopady domácího násilí, a děti mohly bezpečně vyrůstat v rodinném prostředí bez násilí. 

V návaznosti na tyto služby testujeme metodiku multioborové kooperace. Cílem je, aby citlivá pomoc pro děti přicházela VČAS a byla poskytována SPOLU v dobré spolupráci, jak mezi jednotlivými odborníky, tak s rodinou, jako nejlepším prostředím pro zdravý vývoj dítěte.
O výsledcích naší práce a o inspiraci ze zahraničí s širokou veřejností sdílíme na konferenci MLUVME SPOLU O NÁSILÍ.

Projekt je realizován ve spolupráci s:

         
 
RODIČEM BEZ NÁSILÍ II

Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. V rámci projektu je rozvíjena odborná práce s původci násilí v Centru LOCIKA, vznikají i informační materiály pro rodiče o doporučených postupech ve vztahu k dětem, pokud se v rodině vyskytlo domácí násilí.

Hlavním cílem projektu je rozvinout odbornou práci s původci násilí v zájmu dětí v Centru LOCIKA a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru.

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ II

Projekt je realizován ve spolupráci s Úřadem vlády. Projekt rozvíjí multioborovou spolupráci na lokální úrovni ve formě komunitní skupiny KOS zaměřené na prevenci DN. Umožňuje dobré propojení konkrétních odborníků a zároveň společné vypracování nejefektivnějších postupů, jak společně včas spolupracovat v případech domácího a genderově podmíněného násilí zaměřeného na děti.

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnou kvalitní komplexní služby 200 dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj a nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů.

 

-----------------------------------------------------------------

2017

 

V roce 2017 realizujeme následující projekty:

Včas a spolu
Projekt je realizován ve spolupráci s:

PROJEKT VČAS A SPOLU

V roce 2017 poskytneme komplexní služby 150 dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje tak, aby byly minimalizovány dopady domácího násilí, a děti mohly bezpečně vyrůstat v rodinném prostředí bez násilí. 

V návaznosti na tyto služby budeme testovat metodiku multioborové kooperace. Cílem je, aby citlivá pomoc pro děti přicházela VČAS a byla poskytována SPOLU v dobré spolupráci, jak mezi jednotlivými odborníky, tak s rodinou, jako nejlepším prostředím pro zdravý vývoj dítěte.
O výsledcích naší práce a o inspiraci ze zahraničí se s širokou veřejností podělíme na podzimní konferenci.
V úzké spolupráci s Policií ČR vytvoříme výuková videa, jak bezpečně vést rozhovor s dítětem - obětí násilí.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí"

 

V projektu VČAS A SPOLU jsme pro odborníky vytvořili výukové video "Víš, proč jsi tady?" režiséra Zdeňka Všelichy.

 
Jedná se o vzdělávací video pro odborníky, kteří přicházejí do kontaktu s dětskou obětí násilných trestných činů v blízkých vztazích. Video má 33 minut a bylo natočeno v unikátní spolupráci Centra LOCIKA, specializujícího se na pomoc dětským obětem násilí v rodině, a Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Jeho záměrem je umožnit policistům a dalším odborníkům, kteří doprovází dítě k výslechu, podívat se na tuto náročnou situaci očima dítěte, umět lépe pochopit prožívání dítěte a jeho potřeby. Má být inspirací, jak učinit výslech tím, co posílí děti na jejich cestě z ohrožujícího a zátěžového období, zbaví je pocitu bezmoci, sejme pocity viny a poskytne dostatečnou podporu a přijetí. Video obsahuje i řadu praktických ukázek a je doplněno krátkým manuálem pro policisty, sociální pracovníky, rodiče i děti.

 

PROJEKT RESTORATIVNÍ PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI ZASAŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Projekt je realizován ve spolupráci s:

Ministerstvo spravedlnosti

V roce 2017 jsou do naší palety služeb zařazeny tzv. restorativní programy, které jsou určeny pro dospělé a děti, v jejichž soužití se v minulosti vyskytlo domácí násilí. Tímto násilím byly poškozeny jeho dospělé oběti (většinou ženy) a také děti, ačkoliv byly „pouze“ svědky domácího násilí.

Děti žijící v domácnostech s násilím se v současnosti právem považují za děti týrané, bez ohledu na to, nakolik jsou samy také terčem přímých fyzických útoků násilně se chovající osoby. Dítě vystavené násilí má porušenou vazbu jak na násilně se chovajícího rodiče, tak na druhého rodiče, který nedokáže násilným projevům zamezit. Primární potřebou dospělé oběti a dětí je nejen život bez násilí, a také bez jeho hrozby.

Soužití v rodinách, v nichž se vyskytlo násilí, je nutné uspořádat tak, aby byla na minimum snížena pravděpodobnost opakování násilného chování, a aby byly napraveny škody, které díky násilnému chování obětem vznikly. V některých případech to znamená, že dospělí už dále společnou domácnost nesdílejí, ale sdílejí rodičovskou odpovědnost. Nové uspořádání se pak týká styků rodičů s dítětem a koordinace rodičovských rolí. V některých případech soužití dospělých pokračuje. Pak se musí nově vyjednávat i jejich partnerské role.

Restorativní program napravuje škody způsobené násilím, pokouší se nastolit rovnováhu ve smyslu:
- obnovení respektu k důstojnosti partnera, který byl obětí násilí, 
- obnovení respektu k rodičovské roli obou dospělých. 
Program nechce obnovovat soužití dospělých partnerů; rozhodnutí, kdo s kým žije je ponecháno na dospělých účastnících programu. 
Má-li být dosaženo popsané obnovy vztahů, je nutné pracovat s oběma dospělými partnery.

-----------------------------------------------------------------

 

2016/2017

PROJEKT DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ  - realizováno za podpory NROS A PROJEKTU POMOZTE DĚTEM  

PROJEKT KDYŽ TO DOMA BOLÍ - 2016 realizováno za podpory NROS

 

 

 

  

 

 

Projekt „Tři pilíře bezpečí- 1. 1. 2015 až 30. 6. 2016

Dne 1. ledna 2015 jsme zahájili realizaci projektu „Tři pilíře bezpečí“. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, který je financovaný z Norských fondů. Dále jej podpořila Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace Naše dítě a MPSV z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí.

Cílem projektu bylo vybudovat inovativní systém práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím, který bude chránit zájem dítěte, poskytovat ohroženým dětem a jejich rodinám komplexní a citlivou pomoc a přispěje tak k snížení výskytu domácího násilí.

Pro dosažení těchto cílů, jako první krok, jsme otevřeli v květnu 2015 centrum LOCIKA - centrum komplexní pomoci pro děti ohrožené domácím násilím - foto ZDE

Jaký byl hlavní přínos projektu ?

Za hlavní přínos projektu považujeme fakt, že vzniklo první specializované centrum pro děti ohrožené DN v ČR, centrum LOCIKA.

Podařilo se plně realizovat i další výstupy: 

VÍCE O JEDNOTLIVÝCH AKTIVITÁCH PROJEKTU:

Kulaté expertní stoly

Expertní setkání u kulatého byla součástí projektu „Tři pilíře“. Výsledkem čtyř expertních setkání se stal slovníček pojmosloví z oblasti domácího násilí.

I. expertní stůl na téma DOMÁCÍ NÁSILÍ A DĚTI 

První setkání proběhlo 19. 2. 2015 v Domě národnostních menšin. Kromě několika členek týmu Tří pilířů a kolegyň z ACORUSu se zde sešli pracovníci a pracovnice sociálně právní ochrany, Dětského krizového centra, Ligy otevřených mužů, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, Filosofické fakulty - katedry sociální práce, Prodialogu, Intervenčního centra Praha, projektu Viola a soudce obvodního soudu Praha 3. 

Foto ZDE.

II. expertní stůl na téma NEJLEPŠÍ ZÁJEM DÍTĚTE A JEHO POTŘEBY

Další setkání u kulatého stolu proběhlo 19. 3. 2015 v HUBu na Smíchově. Opět jsme byli svědky velmi plodné diskuze a účasti odborníků napříč odborným spektrem problematiky domácího násilí. Tématem nás provázeli Mgr. Kateřina Šlezingerová a odborný garant projektu Tři pilíře Doc. Oldřich Matoušek, který zároveň představil zúčastněným spektrum služeb centra LOCIKA a metodiku vstupního hodnocení potřeb dětí, které budou klienty centra.

Foto ZDE.

 

III. expertní stůl na téma PRÁCE S AGRESÍ V KONTEXTU DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Třetí setkání proběhlo 18.11. 2015 přímo v centru LOCIKA. Odbornou diszkuzi vedl PhDr. David Čáp z LOMu. 

Foto ZDE.

 

IV. expertní stůl na téma PRÁCE S CELÝM RODINNÝM SYSTÉMEM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM

I poslední setkání proběhlo přímo v centru LOCIKA. Provedli nás jím vedoucí centra Bc. Petra Wünschová a Doc. Oldřich Matoušek. 

Foto ZDE.

 

INFORMAČNÍ KAMPAŇ CO JE DOMA NORMÁLNÍ

Od 24. 11. 2015 byla spuštěna kampaň centra LOCIKA s názvem „CO JE DOMA NORMÁLNÍ“. Kampaň byla nadmíru úspěšná hlavně směrem k cílové skupině náctiletých, pro které vznikl jeden z video spotů. Díky spojení s mladým youtuberem VladaVideos, zhlédlo tento spot přes 44.000 mladých lidí!!!

Cílem kampaně byla medializace problematiky dětí, které zažívají domácí násilí. Video spoty pro centrum LOCIKA natočilo studio Družina v čele s renomovaným režisérem Janem Látalem. Kampaň byla spuštěna 24. listopadu v předvečer Mezinárodního dne proti násilí na ženách, zahájení se konalo formou tiskové konference v kavárně Ponrepo, kde byla prezentována videa a tisková zpráva o kampani. Facebooková kampaň byla následně podpořena informačními letáky v počtu přes 1000 kusů, které byly distribuovány do základních a středních škol v Praze. Videa se paralelně šířila i prostřednictvím webu a youtube kanálu centra LOCIKA, byly osloveny spolupracující organizace s prosbou o sdílení.

VÝSLEDKY KAMPANĚ CO JE DOMA NORMÁLNÍ V ČÍSLECH:

facebook- dosah 84.143 uživatelů, video s VladaVideos přes 44.000 zhlédnutí, další dvě videa téměř 10.000 zhlédnutí, na naše stránky se podívalo ke čtyřem stovkám nových návštěvníků, máme nové odběratele na našem youtube kanálu, roznesli jsme po školách přes 1000 letáků s informací o kampani a práci centra LOCIKA a na této stránce již máme pokořenou hranici 400 lajků. Děkujeme všem za sdílení a děkujeme donorům za podporu kampaně. Díky Nadace OSF Praha Nadace Terezy Maxové dětem Ministerstvo práce a sociálních věcí EHP a Norské fondy

Videa ke kampani :

1. Otestuj si ve videu CO JE DOMA NORMÁLNÍ. Provede tě populární youtuber VLADAVIDEOS.

 

2. Jak se cítí dítě, které zažívá domácí násilí? CHarizmatickým hlasem doprovodil video známý herec Hynek Čermák.

3. Jeden příběh, tři různé pohledy. Podívejte se, jak pracujeme v CENTRU LOCIKA!

 

Výzkum

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí proběhl výzkum zaměřený na vliv domácího násilí na vývoj dítěte. Výzkum obsahuje kvalitativní i statistická data. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v březnu 2016.

Ke stažení zde: 

Součástí výzkumu, který v rámci projektu Tři pilíře realizuje Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., byly:

  1. 6. proběhla TISKOVÁ konference, na které byly představeny výsledky výzkumu s názvem "DĚTI, RODIČE A DOMÁCÍ NÁSILÍ: výzkum klientely Acorusu, z.ú.“.

Na otázku, co je během výzkumu nejvíce překvapilo, Jana Barvíková, která rozhovory s mladými lidmi vedla, odpověděla: „Všichni, s nimiž jsem mluvila, nějakým způsobem bojují o to, aby negativní dopady, které na ně jejich rodinná situace měla a má, překonali. Když jsem poslouchala jejich příběhy, za jejich křehkostí a zranitelností jsem viděla jejich ohromnou vnitřní sílu, o které sami většinou ani nevědí. Současně jsem cítila velký obdiv k tomu, co dětská duše vůbec dokáže zvládnout. Málokdo z nás, kdo jsme v dětství a dospívání doma mohli zažívat bezpečí a ve svých rodičích cítit oporu, si umíme představit, čím vším si tito lidé v životě prošli, jakým situacím a zkušenostem byli navzdory svému mládí už vystaveni a s čím vším se dodnes musí potýkat. Všichni naši respondenti ale také dokázali uvést dovednosti, které díky tomu těžkému, co prožili, získali. Jedna z respondentek na základě svých životních zkušeností dospěla k tomu, že jediný způsob, jak se člověk může vyrovnat s těžkostmi v životě, je vyrůst na nich. Jinak ho zlomí. Pokud je přijme jako dar a najde v nich pro sebe to dobré, stane se silnějším a dá tomu hroznému, co ho potkalo, smysl. Pokud ne, promarní svoji příležitost, zůstane jen pasivní obětí a nedopadne v životě dobře.“ K tomu Jana Paloncyová dodala: „Je ale nutné zdůraznit, že jsme hovořili pouze s lidmi, kteří se dokázali se zkušeností s domácím násilím vyrovnat do té míry, že byli schopni a ochotni o svém životě a o svých prožitcích mluvit. Ty, co takové štěstí neměli, je velice obtížné pro takový výzkum získat.“

 

Metodika hodnocení situace dítěte a práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím

Tato metodika vznikla v centru LOCIKA, prvním specializovaném centru v České republice (ČR) pro děti zažívající domácí násilí, v pilotním provozu během prvního roku fungování centra. Reflektuje nejen dlouholeté zkušenosti práce s dětmi ohroženými domácím násilím v azylovém domě ACORUSu a zkušenosti s metodikou SIDRO, ale i první zkušenosti získané během ročního provozu. Na tvorbě metodiky se podílel celý odborný interní tým centra LOCIKA. Centrum LOCIKA vzniklo v rámci projektu Tři pilíře bezpečí, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, který je financovaný z Norských fondů. Dále jej podpořila Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace Naše dítě a MPSV z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí. Vybudování centra LOCIKA v rámci tohoto projektu směřuje k vytvoření funkčního systému práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím. Ten by měl stát na třech pilířích oddělené, ale komplexní podpory pro všechny zúčastněné.

 

MATERIÁLY VYTVOŘENÉ BĚHEM TRVÁNÍ PROJEKTU, KE STAŽENÍ:

 

Konference DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ- NOVÉ PERSPEKTIVY

 

Zde si můžete projít prezentace z konference:

 

Pod tímto odkazem naleznete evaluační dotazník ke konferenci "Děti a domácí násilí" - https://goo.gl/xWOSeY .

Velmi Vás prosíme o jeho vyplnění - dotazník je zcela anonymní.  Pomůžete nám tak celou akci vyhodnotit a přizpůsobit se příště lépe Vašim potřebám a požadavkům!

DĚKUJEME!!!

 

31. 3. proběhla v Národní technické knihovně v Praze 6 v Dejvicích konference "Děti a domácí násilí - nové perspektivy".

 
Akce se konala pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, jedním z úvodních řečníků byl i poradce ministryně Bc. Martin Šimáček. Dalším, kdo konferenci zahájil, byl mluvčí norské ambasády Terje B. Englund, jelikož vznik centra LOCIKA byl podpořen z Norských fondů. 
Cílem konference bylo představit nové perspektivy, trendy a metody v práci s dětmi, které zažívají domácí násilí. Součástí byl i workshop pro pedagogy a veřejnost, kde se dozvěděli jak rozpoznat domácí násilí a jak být schopen v takovou chvíli účinně pomoci. Centrum LOCIKA v rámci dopoledního programu představilo svou metodiku práce s celou rodinou. 
 
Konferenci moderovala herečka Daniela Choděrová, která se stala mediální tváří centra LOCIKA.
 

 
 

 

REGISTRACE na konferenci již byla uzavřena!!! Kapacita je v tuto chvíli zcela naplněna, pokud byste se i přesto chtěli přihlásit na pozici náhradníka, neváhejte se obrátit na mail kristinac@centrumlocika.cz!

PODROBNÝ PROGRAM konference "DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ - NOVÉ PERSPEKTIVY" v pdf ke stažení  >zde

PROFILY a PŘÍSPĚVKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH ke stažení -> tady

Přinášíme skvělou zprávu, naše konference získala záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí!

 

 

 

Program konference Děti a domácí násilí- nové perspektivy:

 

Na 31. 3. chystáme v Národní technické knihovně v Dejvicích konferenci s tématem DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ- nové perspektivy.

Registrace bude spuštěna zde na našich stránkách 22.2.!

 

 

Kampaň „CO JE DOMA NORMÁLNÍ“

 

Cílem kampaně je medializovat problematiku dětí zažívajících domácí násilí. Kampaň je postavena na faktu, že v rodinách ohrožených domácím násilím, je násilné, manipulativní a kontrolující jednání normou - a děti je tudíž považují za normální.

Domácí násilí často může začínat nenápadně a jeho psychická podoba bývá stejně ničivá jako hrubé fyzické násilí. Kampaň se obrací přímo i k samotným dětem a náctiletým, pro které je vytvořen jeden ze spotů.

Video spoty pro centrum LOCIKA natočilo studio Družina v čele s renomovaným režisérem Janem Látalem. Kampaň byla spuštěna 24. listopadu v předvečer Mezinárodního dne proti násilí na ženách (25.11.).

Hlavním aktérem jednoho z videospotů je youtuber VladaVideos. Vláďa má více než 120.000 fanoušků v cílové skupině dětí a náctiletých. Spojením s mladým youtuberem chtějí aktéři kampaně dosáhnout toho, aby se video šířilo i mezi dětmi a skupinou náctiletých, a tím je informovat o možnostech pomoci, které centrum LOCIKA nabízí zcela bezplatně. 

Facebooková kampaň je podpořena letáky, které o ní informují a jsou distribuovány do základních a středních škol v Praze.

Videa ke kampani :

můžete sdílet rovnou z našich stránek

1. Otestuj si ve videu CO JE DOMA NORMÁLNÍ. Provede tě populární youtuber VLADAVIDEOS.

 

2. Jak se cítí dítě, které zažívá domácí násilí? CHarizmatickým hlasem doprovodil video známý herec Hynek Čermák.

3. Jeden příběh, tři různé pohledy. Podívejte se, jak pracujeme v CENTRU LOCIKA!