Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Odborníci

Průvodce

Vážené kolegyně a kolegové,

V rámci nové vzniklého centra LOCIKA, jsme pro vás vytvořili jednoduchý manuál, který má za úkol představit a zjednodušit naši budoucí spolupráci. Tento informační souhrn může být pro vás pomocníkem při spolupráci s naším centrem, aby byla pravidla pro klienty nastavena z vaší i naší strany přehledně, jasně a bezpečně.

Naším cílem je pomáhat dětem, které zažívají domácí násilí, ať už jako přímé oběti nebo svědci. LOCIKA chrání zájem dítěte a poskytuje jim i jejich rodičům odbornou a citlivou pomoc. Cílem je  minimalizovat dopady domácího násilí tak, aby a děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí bez násilí.

Co nabízíme:

Indikace a kontraindikace poskytování služeb:

Kontraindikace pro vstup do služby:

 

Jakým způsobem bude práce s dětmi a rodiči vypadat?

Tohoto cíle dosahujeme poskytováním následujících služeb:

  1. Mapování, posouzení situace dítěte ohroženého domácím násilím a jeho rodiny.

Situaci ohroženého dítěte a jeho rodiny mapujeme podle inovativní metodiky SIDRO- N spojené s přímou prací s dítětem. Fáze mapování zahrnuje shromáždění dostupných relevantních informací o rodině, rozhovory s oběma rodiči, návštěvu pracovníka v přirozeném prostředí rodiny a přímou práci s dítětem v případě potřeby doplněnou o diagnostiku jak vztahů v rodině či diagnostiku dítěte. Tyto činnosti provádí sociální pracovník matky, otce a terapeut/psycholog dítěte popř. klinický psycholog. Na závěr této fáze zpravidla je svolána případová konference, kde je situace dítěte a jeho rodiny za účasti všech zainteresovaných odborníků i rodiny vyhodnocena a navržen plán péče o ohrožené dítě a jeho rodinu obsahující konkrétní kroky a úkoly pro jednotlivé aktéry.

  1. Terapie a podpora ohroženého dítěte a návrh konkrétních kroků.

Na fázi mapování navazuje fáze podpory a terapie ohroženého dítěte. Aktivity probíhají individuální i skupinovou formou. Jejich cílem je minimalizovat následky domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte a umožnit dětem žít plnohodnotný život bez přítomnosti i následků násilí. Pro dosažení tohoto cíle poskytujeme tyto služby:

Tyto skupiny probíhají  zpravidla 1x týdně v terapeutické místnosti v prostorách centra LOCIKA. Vede je dvojice složená z psychologů a terapeutů z našeho týmu. Maximální počet účastníků je 10-12.

Tyto skupiny probíhají zpravidla 1x týdně. Povede je psycholog, arteterapeut či jejich dvojice (podle počtu dětí). Skupiny využívají celou škálu arteterapeutických technik- kresbu, malbu, koláž, práci s hlínou a další. Tyto skupiny budou probíhat v arteterapeutickém ateliéru v prostorách centra LOCIKA nebo terénní formou v arteterapeutickém ateliéru v  prostorách azylového domu ACORUS pro uživatelky služeb tohoto zařízení. Maximální počet účastníků je 10 -12.

Probíhá dle potřeb dítěte a je zaměřená na práci s traumatem a následky domácího násilí. Používat bude kromě psychoterapeutického rozhovoru metod vycházejících z terapie hrou (scénotest, sanplay therapy) a dalších projektivních a hrových technik. Tuto službu budou poskytovat psychologové a terapeuti z našeho týmu. Terapie dětí bude probíhat v terapeutické místnosti našeho centra LOCIKA nebo v terapeutické místnosti azylového domu ACORUS pro uživatelky služeb tohoto zařízení.

Probíhá dle potřeb dítěte a bude zaměřená na sledování aktuálního stavu dítěte a jeho potřeb či příčin j případného zhoršení psychického stavu či vztahů v rodině. Cílem diagnostického šetření je zjistit nejvhodnější strategii práce s dítětem. Diagnostika dětí probíhá v terapeutické místnosti centra LOCIKA nebo v terapeutické místnosti azylového domu ACORUS pro uživatelky služeb tohoto zařízení. Budeme používat standardní psychologické testy. Tuto službu budou poskytovat psycholog s odpovídající kvalifikací.

  1. Ochrana dítěte před sekundární viktimizací

Bude probíhat dle potřeb dítěte a bude zaměřená na zamezení další viktimizace a traumatizace dítěte v průběhu soudních sporů a policejních vyšetřování. Její součástí je příprava dětí na kontakt s institucemi, chránění zájmů dítěte v kontaktu s úřady (odborné zprávy, jednání, případové konference) a doprovody k výslechu u soudu, na polici atd. Tuto službu poskytuje psycholog/terapeut dítěte v součinnosti s ostatními členy týmu. Tato služba probíhá jak v prostorách centra, tak v terénu (v budově soudu, policie, školy atp.)

  1. Podpora rodičovských kompetencí a vztahu dítě- rodič

Naším cílem je, aby dítě mohlo vyrůstat v bezpečném rodinném prostředí bez přítomnosti násilí. Domácí násilí snižuje rodičovské kompetence obou rodičů a deformuje vztah dítě-rodič. Naším cílem v této oblasti je podpořit rodiče v jejich rodičovské roli, aby byli schopni být dostatečně dobrými rodiči svému dítěti- naučili se rozlišovat co jejich dítěti škodí a co naopak jejich dítě potřebuje a podle toho také uměli jednat.  Naším cílem je rovněž podpora vztahu dítě - rodič tak, aby dítě bylo emocionálně saturováno ze strany obou rodičů a byl podporován rozvoj jeho zdravé identity. Tohoto cíle dosahujeme poskytováním těchto služeb:

Tyto skupiny probíhají zpravidla 1 za 14 dní. Probíhají odděleně pro osoby ohrožené domácím násilím a pro původce domácího násilí. Jejich součástí je edukace o zdravém rodičovství i potřebách dítěte, stejně tak jako informace o tom, co dítě poškozuje. Součástí skupin je práce s vlastními emocemi i zkušenostmi z vlastní rodiny. Skupiny budou tematicky rozděleny na 12 setkání. Tato aktivita bude probíhat v prostorách terapeutické místnosti našeho centra a povede ji dvojice z týmu složená z psychologů či terapeutů. Maximální počet účastníků je 10-12.

Videotrénink interakcí – metoda zaměřená na posílení rodičovských kompetencí a podporu zdravého vztahu dítě-rodič probíhá dle potřeb dítěte. Videotrénink bude probíhat v terapeutické místnosti centra LOCIKA nebo v prostorách azylového domu ACORUS pro uživatelky služeb tohoto zařízení. Tuto službu bude poskytovat videotrenérka s odborným výcvikem.

Bude probíhat v případě, kdy je vztah mezi rodičem a dítětem v důsledku domácího násilí výrazně narušen či jsou důvodné obavy o bezpečí a psychickou stabilitu dítěte během kontaktu dítě- rodič bez odborné podpory. Setkání probíhají dle potřeb dítěte v terapeutické místnosti centra LOCIKA. Podporu během setkání zajišťuje dvojice sociální pracovník - terapeut dítěte.

  1. Individuální poradenství pro rodiče v oblasti:

Oběma rodičům poskytujeme odborné poradenství ve výše zmíněných oblastech se zaměřením na potřeby a zájem dítěte a řádnou péči o něj. Poradenství je poskytováno v místnosti pro sociální práci nebo v terapeutické místnosti centra LOCIKA, v případě potřeby i v terapeutické místnosti v azylovém domě ACORUS pro uživatelky služeb tohoto zařízení. Poradenství bude poskytovat a. psycholog, b. psycholog nebo pedagogický pracovník, c. sociální pracovník centra.

Dětské centrum LOCIKA má kapacitu 150 dětí ročně.

Poskytování informací

Centrum informuje o situaci klienta pouze na oficiální žádost OSPOD, SOUD či POLICII. Z důvodu principu mlčenlivosti a diskrétnosti nikdo jiný včetně rodinných příslušníků, známých ani jinak blízkých osob, nemá k těmto informacím přístup, pokud sám klient informaci se sdělením informací nesouhlasí.

Jiné organizace, zdravotnická zařízení v zastoupení, soukromé či právnické osoby aj. mají možnost o zprávu žádat pouze prostřednictvím rodiče popřípadě spolupracující osoby s centrem. Zpráva je odeslána do 15 dnů od podání žádosti.

Veškeré služby jsou bezplatné.