Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Doporučená literatura

Téma násilí

Diplomová práce - Emocionalita dětí, v jejichž rodinách probíhalo domácí násilí

Týraná - Příběh ženy, která čelila domácímu násilí

Rozbitá - Příběh zneužívaného a odvrženého dítěte

Nenech si to líbit  - Ochrana dítěte před sexuálním zneužitím

Násilí v partnerských vztazích - Příběhy 9 žen a tří mužů 

Komerční sexualizované násilí na dětech - Pro základní orientaci v problematice 

Domácí násilí - odborný pohled obohacený příběhy a kazuistikami

Šarmantní násilníci - Antimobbingová příručka

Zneužití - Léčba následků sexuálního či emočního násilí

Závislé vztahy - Léčba a uzdravení závislé poruchy osobnosti

 

TÉMA sociální služby, psychologie, psychoterapie, pomáhající profese

 

Doprovázení v pomáhajících profesích - Jak profesionálně a sociálně inteligentně vést doprovázení 

Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny - Jak využít teorie rodiny, normy i postupy při hodnocení, zda je prostředí rodiny pro dítě příznivé či ne

Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi - Nejefektivnější nástroj ke zjišťování potřeb uživatelů a potřebnosti sociálních služeb

Kresba jako nástroj poznaní dítěte - Množství kazuistik a kreseb dotváří přehledné poznatky

Krizová intervence - Krize v životě člověka a formy krizové pomoci a služeb

Podpora rodiny- Manuál pro pomáhající profese 

Poradenství pro osoby se zdrav. a soc.-znevýhodněním - Nejnovější vývoj v oblasti poradenské pomoci znevýhodněným lidem

Práce s emocemi pro pomáhající profese - Praktická cvičení, kazuistiky a ukázky rozhovorů

Sociální práce v praxi - Specifika různých cílových skupin a práce s nimi

Sociální služby - Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení

Speciální techniky sociální terapie rodin - Aby sociální pracovník uměl používat techniky a zařazovat je do průběhu sociální terapie i sociální diagnostiky