Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Rodiče

Náš tým

V našem centru se vám budou věnovat:

Bc. Petra Wűnschová
ředitelka centra
petraw@centrumlocika.cz
profil
Petra je zakladatelkou a ředitelkou Centra LOCIKA. Centrum založila na základě svých dlouholetých zkušeností dětského terapeuta a arteterapeuta specializovaného na téma domácího násilí. Za 20 let praxe přímo pracovala s více jak 1000 dětmi z rodin zasažených domácím násilím, dalších 800 případů intervidovala a odborně řídila. Petra absolvovala specializované vzdělávání v oblasti terapie, terapie traumatu a pomoci obětem násilí u nás i v zahraničí v rozsahu 1800 hodin. O problematice dětí a domácího násilí publikuje a pravidelně přednáší, v této problematice v rámci akreditovaných kurzů proškolila přes 600 odborníků. Práci Centra LOCIKA prezentovala na 3 zahraničních, 10 mezinárodních a 25 domácích odborných domácích konferencích. V rámci prevence Petra vystupuje i ve veřejném prostoru a médiích, např. byla speakrem TED Talk Prague 2019 či hostem pořadu DVTV. Petra byla v roce 2019 jmenována členkou Výboru vlády pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a vede pod tímto výborem pracovní skupinu zaměřenou na potřeby dětí ohrožených domácím násilím. Petra je členkou Výboru vlády pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, členkou Českého institutu biosyntézy a České arteterapeutické asociace. O problematice dětí a domácího násilí publikuje a pravidelně přednáší.
Mgr. Kateřina Macková
sociální pracovník, casemanager
katerinam@centrumlocika.cz
profil
Kateřina vystudovala obor sociální práce a sociální politika na Univerzitě Hradec Králové a následně tamtéž obor sociální pedagogika. Svou profesní kariéru započala jako odborná vychovatelka/terapeutka ve Středisku pro mládež Klíčov na odd. pro mladistvé ohrožené drogovou závislostí. Od roku 1998 se věnuje poskytování poradenství osobám ohroženým domácím násilím. Absolvovala výcvik v telefonické krizové intervenci a motivačních rozhovorech. O problematice domácího násilí publikuje a přednáší.
Mgr. Petra Haasová
dětský psycholog
petrah@centrumlocika.cz
profil
Petra se dlouhodobě věnuje sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodičům. Několik let pracovala jako terapeutka v komunitě pro mládež ohroženou drogovou závislostí ve Středisku pro mládež Řevnice. V Acorusu, azylovém domě pro osoby ohrožené domácím násilím, vedla arteterapeutické skupiny pro děti, pro matky, a poskytovala dětem individuální terapii. 5 let se terapeuticky a poradensky věnovala předškolním dětem v náhradní rodinné péči a jejich rodičům v rámci předškolního programu organizace Vhled Školička Sámovka. Petra vystudovala psychologii a arteterapii. Absolvovala SUR výcvik ve skupinové psychoterapii. S dětmi ráda pracuje mj. metodou sandplayingu, v níž se stále vzdělává. Zajímá ji problematika vztahové vazby, prochází výcvikem pro odborníky pracující s dětmi s poruchou attachmentu
Mgr. Magdaléna Černá
PR a sociální sítě
magdalenac@centrumlocika.cz
profil
Magda se podílí na PR aktivitách centra a stará se o sociální sítě. Má vystudovaný Management a řízení neziskových organizací na katedře Občanského sektoru na Karlově univerzitě. Magda má za sebou dlouholeté dobrovolnické působení v oblasti práce s dětmi a mládeží v organizaci SOJKA - spolek mladých, kde se aktivně věnovala pořádání česko-německých táborů, workshopů, sympozií a dalších akcí na pozici výkonné místopředsedkyně. Působila jako lektorka projektového managementu pro pracovníky NNO v rámci programu Za hranice všedních dnů česko-německého koordinačního centra výměn mládeže TANDEM, má za sebou stáž v německém Mnichově. Po ukončení školy pracovala v Nadačním fondu města Brna jako koordinátorka procesu komunitního plánování, realizovala projekt metodické a dotační podpory pro neziskové organizace ucházející se o dotace z evropských grantů. Dlouhodobě jí baví a zajímá téma profesionalizace pracovníků neziskového sektoru.
Ing. Helena Kubatová
finanční manažerka
helenak@centrumlocika.cz
profil
Helena působí od roku 2001 v neziskové organizaci Český svaz greenkeeperů, z.s., kde pracuje jako finanční manager projektů, především v oblasti vzdělávání. Je absolventkou provozně ekonomické fakulty ČZU. V Centru Locika má na starosti finanční řízení, především projektů a dotací, spolupráci s účetní firmou. Jejím cílem je správné vyúčtování všech dotací a správné fungování finančních toků v Centru Locika.
Mgr. Zdeňka Bartošová
sociální pracovník, casemanager
zdenkab@centrumlocika.cz
profil
Zdenka Bartošová vystudovala obor sociální práce a sociální politika na Univerzitě Hradec Králové. Během své profesní dráhy pracovala jako sociální pracovnice/sociální terapeutka, a to převážně v neziskovém sektoru. V posledních letech se pohybovala v oblasti NRP, kde se specializovala se na kontakt dětí s jejich biologickou rodinou. Zdenka má též bohaté zkušenosti v práci s mladými lidmi, kteří strávili část svého života v ústavní péči a potýkají se s následky poruch attachmentu. Absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v dyadické vývojové psychoterapii, kurz telefonické krizové intervence, výcvik Bílého kruhu bezpečí v rámci domácího násilí a řadu dalších specializovaných kurzů z oboru psychoterapie, reedukace a sociální rehabilitace. Kontinuálně působila na různých krizových linkách v Praze. Mimo jiné pracovala dlouhodobě v Dětském krizovém centru, v domě na půl cesty Dům otevřených možností - DOM a v Institutu rodinné péče Natama.
Mgr. Barbora Petránková
dětský psycholog-diagnostik
barborap@centumlocika.cz
profil
Mgr. Barbora Petránková vystudovala psychologii na FSS MU v Brně. Ukončuje dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v analytické psychologii C. G. Junga. Absolvovala také další dílčí kurzy a výcviky: Dyadická vývojová psychoterapie, Krizová intervence, Motivační rozhovory, Sandplay, Focusing… Vedle analytické praxe ji inspirují postmoderní a dialogické přístupy a přístupy zaměřené na tělo, mindfulness.Má bohaté zkušenosti v práci s dětmi a dospívajícími v rámci biologické rodiny, ústavní výchovy i pěstounské péče. Ráda ale pracuje také s dospělými.
PhDr. Lenka Hulanová
psycholog pro vedení rodičovských skupin
lenkah@centrumlocika.cz
profil
Lenka vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK v Praze. Zaměřila se na vývojovou, dětskou a sociální psychologii a je autorkou publikace "Internetová kriminalita páchaná na dětech". Více než osm let se pohybovala v oblasti krizové intervence a psychologického poradenství. Specializovala se na syndrom CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) a rodinné problémy. Dlouholeté zkušenosti má z působení na Lince Bezpečí, Psychopomoci a Lince důvěry Dětského krizového centra, kterou několik let také vedla. V současnosti pracuje jako školní psycholog, má soukromou praxi, kde se věnuje dospělým i dětským klientům a dokončuje výcvik v rogersovské psychoterapii a poradenství, výcvik v terapii hrou a muzikoterapii.
Mgr. Aneta Mertinová
dětský psycholog (vedoucí dětské skupiny)
anetam@centrumlocika.cz
profil
Aneta v centru Locika působí jako dětský psycholog a terapeut. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a také psychosociální studia na HTF UK. Od počátku studií se věnovala práci s lidmi v náročných životních situacích a řadu let pracovala na krizových telefonických linkách. Díky výcviku v psychodynamicky orientované psychoterapii (SUR) začala pracovat také jako psychoterapeut a vést dětské skupiny při OSPOD v Horních Počernicích a poté v Locice. Při práci s dětmi ráda využívá terapeutické pískoviště a další nástroje podporující bezpečný prostor pro děti a jejich potřeby. Během let prošla několika specializačními kurzy a pokračuje v postgraduálním vzdělávání, kterými prohlubuje svou zkušenost dětského terapeuta.
Bc. Lenka Kvapilová
administrativně-technický pracovník
lenkak@centrumlocika.cz
profil
Lenka má vystudovaný bakalářský obor Sociální a mediální komunikace. V Centru LOCIKA působí od podzimu 2017 a má na starosti administrativní podporu.
PhDr. Veronika Buriánová
dětský psycholog a průvodce pro rodiče
veronikab@centrumlocika.cz
profil
Veronika vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě UK. Od počátku studií působí v oblasti ohrožených dětí, pracovala s dětmi z dětských domovů a jako psycholožka na OSPODu (vyhledávání rizikových dětí, poradenská i terapeutická práce s dětmi a rodinami, skupinová terapie). Ve své práci se opírá především o psychodynamiku, absolvovala sebezkušenostní výcvik v psychodynamicky orientované psychoterapii SUR.
Mgr. Hana Křížová
terapeut pro práci s rodiči
hanak@centrumlocika.cz
profil
Hana vystudovala sociální práci na FSV UK Praha. Ukončuje dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v gestalt terapii (IVGT Praha), má komplexní výcvik krizové intervence a řadu dalších dílčích kurzů z oboru sociální práce a psychoterapie. Během své profesní dráhy v neziskovém sektoru získala řadu zkušeností při práci s dětmi, dospívajícími i dospělými. Působila na několika krizových linkách v Praze, v posledních letech se pohybovala především v oblasti náhradní rodinné péče. Kromě LOCIKY působí jako terapeutka také v organizaci Vigvam, kde pracuje s rodinami, kterým někdo zemřel a ve své vlastní terapeutické praxi.
JUDr. Libuše Nečasová
terapeut pro práci s rodiči
libusen@centrumlocika.cz
profil
Libuše vystudovala práva na právnické fakultě UK v Praze. V Libereckém institutu pro psychoterapii a psychosomatiku absolvovala dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích, v současné době absolvuje Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik. Rovněž absolvovala výcvik telefonické krizové intervence a řadu školení zaměřených na práci s traumatizovaným klientem. Pracovala v probační a mediační službě ČR, kde získala zkušenosti s prací s původcem násilí v rámci restorativní justice (vedení mediací v trestním řízení, realizace alternativních trestů). Deset let pracovala s oběťmi domácího násilí v ACORUSu, ve službách Azylový dům, Krizová pomoc a jako garantka a realizátorka programu Poskytování právních informací. V dětském Centru LOCIKA se podílela jako právní koordinátorka na pilotním programu Restorativní program pro rodiny s dětmi se zkušeností s domácím násilím. Nyní v LOCICE pracuje jako průvodce/terapeut pro rodiče.
Mgr. Michaela Čermáková
profil