Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Poslání a cíle


Chceme, aby všechny děti v České republice vyrůstaly v rodinách bez násilí.

Pomáháme dětem a jejich rodičům žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodině.

 

HODNOTY ORGANIZACE:

CÍLE PRÁCE S KLIENTY Centra LOCIKA:

 

DEFINICE NÁSILÍ, SE KTEROU V Centru LOCIKA PRACUJEME:

NÁSILÍ JE ČIN NAMÍŘENÝ PROTI DRUHÉMU, KTERÝ MÁ UBLÍŽIT, ZASTRAŠIT HO NEBO PONÍŽIT, ABY JEDNAL PROTI SVÉ VŮLI, RESPEKTIVE NEJEDNAL PODLE SVÉ VŮLE. (Barbora Jakobsen a Marius Råkil, Násilí je možné zastavit, eds. 2017, strana 27)

Domácí násilí (DN) – veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického či dalších forem násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalými či stávajícími manžely, partnery či osobami blízkými, bez ohledu na to, zda násilná osoba sdílí nebo sdílela společnou domácnost s osobou ohroženou tímto násilím. (Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018 v Barbora Jakobsen a Marius Råkil, Násilí je možné zastavit, eds. 2017, strana 27)