Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Poslání a cíle


Chceme, aby všechny děti v České republice vyrůstaly v rodinách bez násilí.

Pomáháme dětem a jejich rodičům žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodině.

 

POMÁHÁME DĚTEM:

POMÁHÁME RODIČŮM:

POMÁHÁME CELÉ RODINĚ:

NAŠIM CÍLEM JE:

  1. Zastavit násilí v rodině.
  2. Pomoci dítěti vyrovnat se s dopady násilí.
  3. Pomoci rodičům vyrovnat se s dopady násilí a podpořit jejich rodičovské kompetence.
  4. Snížit riziko přenosu násilného chování do dalších generací.
  5. Ochránit dítě před sekundární viktimizací, t.j. prevence dalšího poškození dítěte při jednání s institucemi.

Veškeré naše služby poskytujeme rodinám z Prahy a Středočeského kraje bezplatně.

NAŠE HODNOTY:

DEFINICE NÁSILÍ, SE KTEROU V Centru LOCIKA PRACUJEME

NÁSILÍ JE ČIN NAMÍŘENÝ PROTI DRUHÉMU, KTERÝ MÁ UBLÍŽIT, ZASTRAŠIT HO NEBO PONÍŽIT, ABY JEDNAL PROTI SVÉ VŮLI, RESPEKTIVE NEJEDNAL PODLE SVÉ VŮLE. (Barbora Jakobsen a Marius Råkil, Násilí je možné zastavit, eds. 2017, strana 27)

Domácí násilí (DN) – veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického či dalších forem násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalými či stávajícími manžely, partnery či osobami blízkými, bez ohledu na to, zda násilná osoba sdílí nebo sdílela společnou domácnost s osobou ohroženou tímto násilím. (Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018 v Barbora Jakobsen a Marius Råkil, Násilí je možné zastavit, eds. 2017, strana 27)